Europrojekty

Europrojekty

Slovenská republika ako nový členský štát EÚ po prvýkrát čerpala finančné prostriedky z fondov EÚ v oblasti politiky súdržnosti (kohéznej politiky) na základe dokumentu Rámec podpory Spoločenstva v rokoch 2004 – 2006, t. j. v skrátenom programovom období, ktoré sa pre pôvodné členské štáty EÚ 15 začalo už v roku 2000. Programové obdobie 2007 – 2013 je teda pre Slovenskú republiku prvým programovým obdobím, v ktorom bude mať možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania, a to na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec (ďalej „NSRR“).

Tento dokument predstavuje referenčný nástroj na prípravu programovania fondov. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov (ďalej „ŠF“) a Kohézneho fondu (ďalej „KF“) v programovom období 2007 – 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti. Zabezpečí, že pomoc z fondov bude využitá v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva o súdržnosti a určí prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na druhej strane.

Politika súdržnosti EÚ sa bude v programovom období 2007 – 2013 uskutočňovať prostredníctvom sústreďovania príspevkov z fondov na tri hlavné ciele: Konvergenciu, Regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európsku územnú spoluprácu. V rámci cieľa Konvergencia je oprávnené na financovanie z KF celé územie SR. Na financovanie zo ŠF je v rámci tohto cieľa oprávnené územie SR s výnimkou Bratislavského kraja, čo pokrýva 88,84 % populácie SR. Územie Bratislavského kraja s 601 132 obyvateľmi (11,16 %) spadá pod cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

NSRR pokrýva cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Z obsahového hľadiska treba za kľúčové časti NSRR považovať analýzu súčasnej situácie SR, víziu a stratégiu vrátane priorít NSRR, členenie stratégie na operačné programy a financovanie NSRR.

Analýza súčasnej situácie SR vychádza z dosiahnutých pozitívnych makroekonomických proporcií, ktoré vytvárajú základný predpoklad tak pre úspešnú konvergenciu SR k EÚ 15, ako aj pre riešenie vnútorných sociálno-ekonomických problémov ďalšieho rozvoja SR, predovšetkým tých, ktoré možno príspevkami zo štrukturálnych fondov ovplyvniť. Osobitná pozornosť je venovaná územným aspektom rozvoja a identifikácií pólov rastu v regiónoch s cieľom územnej koncentrácie príspevkov.

Firma IGLASS spol. s r.o. so sídlom v Markušovciach v okrese Spišská Nová Ves začala v apríli 2010 implementovať projekt pod názvom Zvyšovanie adaptability zamestnancov spoločnosti IGLASS spol. s r.o. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Riadiacim orgánom projektu je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny / www.esf.gov.sk /, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom je Sociálna implementačná agentúra / www.sia.gov.sk /.

Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci spoločnosti na všetkých stupňoch riadenia ako aj výrobní pracovníci. Prostredníctvom cieľových aktivít projektu, ktorými sú aktívne jazykové kurzy, kurzy pre potreby zavedenia a využívania informačného systému ako aj kurzy na zdokonaľovanie manažérskeho riadenia a sebaovládania, asertívneho správania sa na pracovisku, či zvládania stresu sa zvýši celková adaptabilita zamestnancov spoločnosti, skvalitní sa riadiaci proces a zlepší sa schopnosť zviditeľnenia a presadenia sa na medzinárodných trhoch.

ensk

Aktuality

Kontakt

IGLASS spol. s r. o.
Michalská 63/37,
053 21 Markušovce