Certifikáty a politiky

Spoločnosť IGLASS s.r.o. pôsobí na stavebnom trhu viac ako 25 rokov.

Aby sme zabezpečili rozvoj firmy a spokojnosť spolupracovníkov aj zákazníkov, neustále sa prispôsobujeme novovzniknutým normám a nárokom na moderný a prosperujúci podnik.

S ohľadom na prijatú certifikáciu ISO a OHSAS preto pripravil manažment spoločnosti IGLASS vyhlásenia, v ktorých deklaruje príklon k európskym politikám neustáleho zlepšovania kvality, prihliadania na životné prostredie a zaistenia bezpečných pomerov pre svojich zamestnancov.

Politika kvality

V rámci normy ISO 9001 vyhlasujeme záväzok nepretržite zvyšovať kvalitu ponúkaných tovarov a služieb, s cieľom umocniť dôveru a spokojnosť našich zákazníkov.


Stiahnuť prehlásenie vedenia spoločnosti

Environmentálna politika

Zaväzujeme sa uskutočňovať svoje firemné ciele v súlade s medzinárodnými normami ISO 14001, ktoré sa zaoberajú ochranou a zveľaďovaním životného prostredia.


Stiahnuť prehlásenie vedenia spoločnosti

Politika bezpečnosti pri práci

Zaisťujeme bezpečnosť a ochranu zdravia v súlade s normou OHSAS 18001, ktorá upravuje pravidlá BOZP. Dbáme na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu našich zamestnancov.


Stiahnuť prehlásenie vedenia spoločnosti

Napredujeme vďaka podpore Európskej únie

Od roku 2010 implementujeme projekt “Zvyšovanie adaptability zamestnancov spoločnosti IGLASS, s.r.o.”, ktorý sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu “Zamestnanosť a sociálna inklúzia”, s cieľom zlepšovať schopnosti zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti.

Spoločnosť IGLASS spol. s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Číslo zmluvy: 405/2017-2060-2200-I339), s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti zavedením nových zariadení do výrobného procesu.

Názov projektu

Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti IGLASS spol. s r.o.

Webové sídlo OP – www.opvai.sk
Webové sídlo ÚV SR – www.partnerskadohoda.gov.sk