About IGLASS

Construction company IGLASS, s.r.o. has been operating on the investment construction market since 1993.

As a modern construction company, we offer professional services focused on building production and production of insulating glass for windows, doors and glass facades of buildings.
We deal with the construction and reconstruction of interiors and exteriors – as a part of civil, industrial and engineering buildings.

In addition to construction work, we are the leading producer of insulating, safety and special glass within Slovakia, thanks to the use of modern production technologies. We provide processing of flat glass and production of insulating glasses suitable for windows, doors and glass facades.

25+ years of experience

ISO 9001 a OHSAS certification

Stable partner for your construction project

Construction and building design

We provide construction services for civil, industrial and engineering buildings.

Glass processing and edging

We produce of insulating glass suitable for glazing windows, doors and glazed facades.

Company management

The Board of Directors responsible for the management of company

Ing. Pavol Babik
managing Director
Ing. Štefan Baffi
financial director
Ing. Jaroslav Škovran
director of the insulating glass production

Moving forward with the support of the European Union

Since 2010 we have been implementing the project “Increasing the adaptability of employees of IGLASS, s.r.o.”, which is realized thanks to the support of the European Social Fund within the Operational Program “Employment and Social Inclusion”, with the aim to improve the skills of employees at all corporate levels.

Projekt „Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti IGLASS spol. s r.o.“

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:
IGLASS spol. s r.o., Michalská 63, 053 21 Markušovce

Miesto realizácie:
Železničná 542/20, 053 21 Markušovce

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením nových zariadení do výrobného procesu. K zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločnosti prispieva realizácia projektu, v rámci ktorého bol zrealizovaný nákup 3 technologických zariadení a to: vertikálna brúska, laminovacia pec, elektrický mostový jednonosníkový žeriav s kladkostrojom.

Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahla inovácia produktu v oblasti opracovávania plochého skla  a taktiež aj inovácia výrobného procesu. Inováciou procesu sa dosiahla zvýšená kvalita opracovavaného skla, minimalizácia podielu manuálnej práce, odstránenie chybovosti, rozšírenie výrobného procesu, pružné reagovanie na požiadavky zákazníkov, zvýšenie rýchlosti, presnosti, produktivity a objemu výroby a v neposlednom rade rozšírenie pôsobnosti spoločnosti na trhu.

Nenávratný finančný príspevok: max. do výšky 88 000,00 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Sprostredkovateľský orgán:
The company IGLASS spol. s.r.o implements a project co-financed by the European Union on the basis of a signed Non-repayable Contribution Agreement (Contract number: 405 / 2017-2060-2200-I339), in order to increase the company’s competitiveness by introducing new equipment into the production process.

Project name 

Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti IGLASS spol. s r.o.

Website OP – www.opvai.sk
Website ÚV SR – www.partnerskadohoda.gov.sk

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Spoločnosť IGLASS spol. s r.o.,  realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení zameraných na zlepšenie energetickej úspory spoločnosti IGLASS spol. s r.o.

Názov projektu Energetické úspory v spoločnosti IGLASS spol. s r.o.
Kód projektu 310041X447
Hlavný cieľ projektu Cieľom realizácie predkladaného projektu sú energetické úspory v spoločnosti IGLASS spol. s r. o. v priestoroch výroby spoločnosti IGLASS spol. s r.o. prostredníctvom opatrení realizovaných na výrobnej hale, v ktorej prebieha výroba tepelno – izolačných a špecifických skiel
Hlavné aktivity projektu
  1. Zabezpečenie energetických auditov v MSP
  2. Implementácia opatrení z energetických auditov
  • Zhodnotenie objektu
  • Zníženie energetickej náročnosti podniku
  • Skvalitnenie vnútornej klímy objektu
  • Zlepšenie hygienických podmientok
  • Zlepšenie vzhľadu objektu
  • Zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie
Kontrahovaná výška NFP Max. do výšky 98 341,49 EUR
Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk