Podmienky záruky

Všeobecné podmienky trojročnej záruky na všetky tpy izolačného sklá IGLASS.

Iglass spol. s r.o. (ďalej len Iglass) zaručuje, že do troch rokov od dátumu výroby nenastane u izolačných skiel viditeľná zmena v dôsledku kondenzácie či usadzovania prachu na plochách skiel vo vnútri izolačnej jednotky vyplývajúca z chyby v hermetickom tesnení.

Záruka je platná za predpokladu, že:

  • izolačné sklá boli uskladnené, manipulované a osadzované v súlade s predpismi, či zásadami správnej praxe platnými pre použitie na konkrétnom trhu (normy).
  • izolačné sklá neboli poškodené z dôvodu nesprávnej manipulácie, umiestnenia, inštalácie či poškodenia nesprávnou údržbou a čistením, ktoré je v rozpore s našimi odporúčaniami, ani inak upravované lámaním, rezaním alebo brúsením hrán, rohov alebo natreté lakom či polepené protislnečnou fóliou.
  • v drážkach rámu sa nedrží voda (z dôvodu kondenzácie alebo presakovania).
  • izolačné sklá nebudú vystavené nadmernému napätiu v dôsledku používania vykurovacieho telesa a tlaku vyplývajúcemu z pohybu objektu pri stavebných prácach.

Táto záruka v každom prípade vyprší na konci 5. kalendárneho roka nasledujúceho po dátume expedície či dodávke produktu firmou Iglass. Na akékoľvek reklamácie podané po dátume vypršania záruky nebude zo strany firmy Iglass braný ohľad.

Záruka vymedzuje záväzok zo strany firmy Iglass nahradiť zadarmo reklamované sklo (ak je na základe vyššie uvedených kritérií preukázané, že je chybné) na miesto pôvodnej dodávky. Nevzťahuje sa na náklady súvisiace so zasklievaním, ani na škody spôsobené náhradou/výmenou vrátane súvisiaceho manipulovania.

Záruka sa nevzťahuje na prasknutie a rozbitie skla. Na náhradné zasklenie, na ktorom vznikne chyba až po uplynutí záruky pôvodného skla sa záruka nevzťahuje. Záruka náhradného zasklenia sa nedá predlžiť na obdobie dlhšie ako vymedzovala záruka pôvodného zasklenia.