O spoločnosti IGLASS

Stavebná spoločnosť IGLASS, s.r.o. pôsobí na trhu investičnej výstavby od roku 1993.

Ako moderná stavebná firma ponúkame profesionálne služby so zameraním na stavebnú výrobu a výrobu izolačného skla na zasklievanie okien, dverí a presklených fasád budov.
V rámci stavebníctva sa zaoberáme najmä výstavbou a rekonštrukciou interiérov aj exteriérov – ako súčastí občianskych, priemyselných aj inžinierskych stavieb.

Okrem stavebných prác sa zaraďujeme aj medzi popredných slovenských výrobcov izolačného, bezpečnostného a špeciálneho skla na zasklenie vďaka využitiu moderných technológií výroby. Zabezpečujeme opracovanie plochého skla a výrobu izolačných skiel vhodných na zasklenie okien , dverí a presklených fasád.

Viac ako 25 rokov skúseností

ISO 9001 a OHSAS certifikácia

Stabilný partner pre vašu stavbu

Stavebná a projekčná činnosť

Zabezpečujeme stavebné práce na projektoch občianskych, priemyselných aj inžinierskych budov.

Spracovanie a brúsenie skla

Zabezpečujeme výrobu izolačných skiel vhodných na zasklenie okien, dverí a presklených fasád.

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti zodpovedajúce za riadenie IGLASS, s.r.o.

Ing. Pavol Babik
generálny riaditeľ, konateľ spoločnosti
Ing. Štefan Baffi
ekonomický riaditeľ, konateľ spoločnosti
Ing. Jaroslav Škovran
riaditeľ divízie výroby izolačných skiel

Napredujeme aj vďaka podpore Európskej únie

Od roku 2010 implementujeme projekt “Zvyšovanie adaptability zamestnancov spoločnosti IGLASS, s.r.o.”, ktorý sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu “Zamestnanosť a sociálna inklúzia”, s cieľom zlepšovať schopnosti zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti.

Projekt „Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti IGLASS spol. s r.o.“

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:
IGLASS spol. s r.o., Michalská 63, 053 21 Markušovce

Miesto realizácie:
Železničná 542/20, 053 21 Markušovce

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením nových zariadení do výrobného procesu. K zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločnosti prispieva realizácia projektu, v rámci ktorého bol zrealizovaný nákup 3 technologických zariadení a to: vertikálna brúska, laminovacia pec, elektrický mostový jednonosníkový žeriav s kladkostrojom.

Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahla inovácia produktu v oblasti opracovávania plochého skla  a taktiež aj inovácia výrobného procesu. Inováciou procesu sa dosiahla zvýšená kvalita opracovavaného skla, minimalizácia podielu manuálnej práce, odstránenie chybovosti, rozšírenie výrobného procesu, pružné reagovanie na požiadavky zákazníkov, zvýšenie rýchlosti, presnosti, produktivity a objemu výroby a v neposlednom rade rozšírenie pôsobnosti spoločnosti na trhu.

Nenávratný finančný príspevok: max. do výšky 88 000,00 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Sprostredkovateľský orgán:

Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pre zákazku s názvom:

Energetické úspory v spoločnosti IGLASS spol. s r.o.

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Spoločnosť IGLASS spol. s r.o.,  realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení zameraných na zlepšenie energetickej úspory spoločnosti IGLASS spol. s r.o.

Názov projektu Energetické úspory v spoločnosti IGLASS spol. s r.o.
Kód projektu 310041X447
Hlavný cieľ projektu Cieľom realizácie predkladaného projektu sú energetické úspory v spoločnosti IGLASS spol. s r. o. v priestoroch výroby spoločnosti IGLASS spol. s r.o. prostredníctvom opatrení realizovaných na výrobnej hale, v ktorej prebieha výroba tepelno – izolačných a špecifických skiel
Hlavné aktivity projektu
  1. Zabezpečenie energetických auditov v MSP
  2. Implementácia opatrení z energetických auditov
  • Zhodnotenie objektu
  • Zníženie energetickej náročnosti podniku
  • Skvalitnenie vnútornej klímy objektu
  • Zlepšenie hygienických podmientok
  • Zlepšenie vzhľadu objektu
  • Zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie
Kontrahovaná výška NFP Max. do výšky 98 341,49 EUR
Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk